VOG – verklaring omtrent het gedrag

VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Een VOG is eigenlijk een verklaring  waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het verrichten van een functie bij een (toekomstige) werkgever. Om die reden wordt een VOG ook wel een verklaring van goed gedrag genoemd.

Weigering VOG

In de meeste gevallen zal de aanvraag van een VOG worden gehonoreerd en wordt de VOG afgegeven, maar wanneer u binnen de terugkijktermijn veroordeeld bent voor strafbare feiten of dat u nog als verdachte wordt beschouwd, kan op grond hiervan een VOG worden afgewezen.

> Meer informatie weigering VOG

Beoordeling VOG per functie

Bij de beoordeling van de aanvraag voor een VOG wordt allereerst gekeken voor welk soort functie een VOG nodig is. Het COVOG bekijkt of de feiten die op uw justitiële documentatie staan een risico vormen voor de samenleving en een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de taak of werkzaamheden. Hierbij wordt gekeken naar algemene screeningsprofielen waarbij per risicogebied de risico’s worden weergegeven, alsook naar specifieke screeningsprofielen per functie. Alleen wanneer de feiten op uw strafblad een risico vormen voor de functie, wordt de VOG geweigerd.

Screeningsprofielen VOG

Beoordeling VOG-kans per strafbaar feit

Hoewel het COVOG iedere aanvraag voor een VOG beoordeelt vanuit de functie waarvoor die wordt aangevraagd, is het voor veel mensen juist ook interessant om te weten of u na een bepaald strafbaar feit kans hebt op een VOG. Dit is het tegenovergestelde van het beoordelingskader dat door het COVOG wordt toegepast. Hoewel dit veel lastiger is, zullen wij voor een aantal feiten een voorzichtige inschatting van de kans maken.

> VOG per strafbaar feit

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden