Terugkijktermijn bij VOG

Bij de beoordeling van de justitiële gegevens van de aanvrager wordt een terugkijktermijn in acht genomen. Dit betekent dat het COVOG rekening houdt met de strafbare feiten op de justitiële documentatie binnen een bepaalde periode. Worden binnen deze terugkijktermijn geen veroordeling voor strafbare feiten aangetroffen en staat u bij de politie ook niet bekend als verdachte in bepaalde onderzoeken, dan zal het COVOG de VOG wel afgeven.

Overzicht terugkijktermijnen VOG

In een overzicht zijn de volgende terugkijktermijnen van belang voor de beoordeling van de aanvraag van de VOG.

Omschrijving Terugkijktermijn
Standaard terugkijktermijn 4 jaren
De aanvraag voor een VOG naar het oordeel van het   COVOG ziet op een functie met hoge integriteiteisen 10 jaren
Jongeren t/m 23 jaar 2 jaren,
m.u.v. zedendelicten of geweldsmisdrijven met strafmaxima vanaf 6 jaar ogv de wet.
Zedendelicten Onbeperkte terugkijktermijn
Bijzondere wetten of regelingen Zie betreffende wet of regeling voor exacte termijn
Strafbaar feit met maximum gevangenisstraf van 12   jaar of meer ogv de wet. Onbeperkte terugkijktermijn, zie bijzondere weigeringsgrond

Terugkijktermijn VOG bij gevangenisstraf

Wanneer er een gevangenisstraf is opgelegd, dan geldt een langere terugkijktermijn voor de afgifte van een VOG:

Gevangenisstraf opgelegd 8 jaren

De periode die de aanvrager in detentie heeft doorgebracht, wordt voor het berekenen van de terugkijktermijn buiten beschouwing gelaten. Eventuele detentieperioden moeten dus bij de hiervoor genoemde terugkijktermijnen worden opgeteld.

Afwijkende terugkijktermijn per functie / doel aanvraag VOG

Voor sommige functies of doelen voor de aanvraag van de VOG geldt een afwijkende terugkijktermijn:

Functie / doel Terugkijktermijn
Wegvervoerondernemer goederenvervoer 5 jaren
Taxichauffeur 5 jaren
Beveiliging burgerluchtvaart (ELA/BA) 5 jaren
Lidmaatschap schietvereniging 8 jaren
Functie met hogere integriteitseis, zoals:

  • beëdigde tolken/vertalers;
  • buitengewoon opsporingsambtenaar;
  • opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten;
  • personen werkzaam bij politieke dienst;
  • personen werkzaam bij Dienst Terugkeer/Vertrek, ministerie van VenJ;
  • personen werkzaam bij of toegang hebbend tot kerncentrales;
  • personen die in contact komen met CBRN-stoffen;
  • handschrift/DNA – en overige gerechtsdeskundigen NRGD-register.
  • inschrijving als advocaat
  • bestuurder of intern toezichthouder/commissaris van een woningcorporatie
10 jaren
Gevangenispersoneel (m.u.v. kantoormedewerker) 30 jaren

Uitgangspunten berekening terugkijktermijn VOG

Om te bepalen of een relevant justitieel gegeven binnen de terugkijktermijn voor de VOG valt wordt als uitgangspunt genomen:

a. de datum van rechterlijke uitspraak in eerste aanleg, of bij gebreke daarvan
b. de datum dat het Openbaar Ministerie een strafbeschikking heeft uitgevaardigd, of bij gebreke daarvan
c. de datum van de transactie zoals vermeld in het JDS, of bij gebreke daarvan
d. de datum dat het Openbaar Ministerie de beslissing heeft genomen de zaak te seponeren, of bij gebreke daarvan
e. de pleegdatum

Wanneer tussen de pleegdatum en de datum zoals onder a, b, c of d genoemd een langere periode is verstreken dan twee jaren geldt de pleegdatum als uitgangspunt, tenzij sprake is van zedendelicten als bedoeld in deze beleidsregels en/of fraudedelicten,
Bij zedendelicten en/of fraudedelicten wordt in geval van een openstaande zaak als uitgangspunt genomen de datum waarop het feit is ingeschreven op de justitiële documentatie.

Indien in de voor de aanvraag van toepassing zijnde terugkijktermijn relevante justitiële gegevens zijn aangetroffen, betrekt het COVOG bij de beoordeling van de aanvraag ook alle overige voor de aanvraag relevante justitiële gegevens die buiten de terugkijktermijn liggen in de beoordeling van de aanvraag. Aan deze strafbare feiten komt, nu deze buiten de terugkijktermijn hebben plaatsgevonden, onvoldoende gewicht toe om zelfstandig te worden betrokken bij de beoordeling van de aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag. Deze strafbare feiten worden echter wel betrokken bij de subjectieve criteria en zullen derhalve een rol spelen bij de belangenafweging. Op grond van de zowel binnen als buiten de termijn aangetroffen strafbare feiten wordt een inschatting gemaakt van het risico dat de aanvrager opnieuw met justitie in aanraking komt.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden