Veelgestelde vragen Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 

Waar kunt u als natuurlijk persoon een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen?

Natuurlijke personen kunnen verklaring omtrent het gedrag aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar die staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De gemeente neemt de gegevens van uw aanvraagformulier over in de computer en vult ze automatisch aan met gegevens vanuit de GBA. Vervolgens worden al deze gegevens digitaal doorgestuurd naar COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. COVOG geeft de VOG af namens de Minister van Justitie. Als u niet in de GBA voorkomt, bijvoorbeeld omdat u Nederland voor 1994 heeft verlaten of omdat u zich nooit heeft ingeschreven in een Nederlandse gemeente, vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij COVOG. U stuurt dan per post of per fax een volledig ingevuld aanvraagformulier samen met een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs naar COVOG.

Waar kunt u als rechtspersoon een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen?

Rechtspersonen moeten het aanvraagformulier voor de verklaring omtrent het gedrag per post naar het COVOG sturen.

Voor het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen moet gebruik worden gemaakt van de drie daarvoor bestemde aanvraagformulieren VOG-RP. Het betreft de formulieren voor:

  • – de te onderzoeken rechtsperso(o)nen;
  • – de te onderzoeken natuurlijke perso(o)n(en) en
  • – de indiener van de aanvraag.

Het aanvraagformulier dient te zijn ondertekend door de vertegenwoordiger van de rechtspersoon en dient vergezeld te zijn van alle voor de aanvraag vereiste bijlagen.

De formulier moeten worden gestuurd naar: Justis, T.a.v. Afdeling COVOG, Postbus 16115, 2500 BC Den Haag

Hoe vraagt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan?

U vraagt een VOG aan, door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling Bevolkingszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). U ontvangt dit formulier van degene die u om een VOG verzoekt, vaak een werkgever. Deze moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Als u het formulier inlevert, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen. Bij een VOG-aanvraag die rechtstreeks bij COVOG moet worden ingediend omdat u niet meer voorkomt in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), stuurt u per post of per fax een volledig ingevuld aanvraagformulier samen met een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs naar COVOG.

U kunt het aanvraagformulier downloaden (PDF-formaat, 206 kb) via deze site of via http://www.justitie.nl/.

U kunt het formulier ook via de post opvragen bij COVOG Postbus 16115 2500 BC Den Haag
of per e.mail : frontdesk.dbz@minjus.nl  of telefonisch: 070-3707234

Kunt u iemand anders een Verklaring Omtrent het Gedrag voor u laten aanvragen?

U kunt uw VOG-aanvraag door iemand anders laten indienen, als u deze persoon daartoe machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG namens u aan bij de afdeling Bevolkingszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of – als u in het buitenland woont – bij de gemeente waar u voor uw vertrek stond ingeschreven. Als deze gemeente niet meer over uw gegevens beschikt, moet de aanvraag rechtstreeks bij COVOG worden ingediend.

Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen)
  • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort)
  • een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd

Houdt u er rekening mee de kosten ter plekke contant of met pin te voldoen.

Binnen welke termijn volgt een beslissing op mijn aanvraag?

Binnen twee tot maximaal vier weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing op uw aanvraag genomen. Met vragen over de voortgang van uw aanvraag kunt u contact opnemen met COVOG.

Ik heb de verklaring omtrent het gedrag met spoed nodig. Hoe moet ik dat regelen?

U kunt een spoedaanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag indienen. Dit kan echter alleen ten aanzien u geen justitiële gegevens worden aangetroffen, en de aanvraag volledig is ingediend. Ook moet u een spoedeisend belang hebben. Een spoedeisend belang wordt aangenomen wanneer de aanvraag is bedoeld om in het buitenland te werken (ook als stage), en voor een adoptieprocedure. Bij rechtspersonen wordt een spoedeisend belang aangenomen indien de aanvraag betrekking heeft op een aanbestedingsprocedure en activiteiten van de rechtspersoon in het buitenland.
Een verlies van een eerdere afgegeven verklaring omtrent het gedrag levert geen spoedeisend belang op.

Naar welke gegevens wordt in het VOG-onderzoek gekeken?

COVOG raadpleegt voor het VOG-onderzoek het centraal justitieel documentatieregister. In dit register staan gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten vermeld, van onherroepelijke veroordelingen tot sepots en transacties. Daarnaast kan COVOG politieregistergegevens in het onderzoek betrekken en kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering.
De gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld

Wie beslist op mijn Verklaring Omtrent het Gedrag?

COVOG beslist namens de Minister van Justitie of u al dan niet een VOG krijgt. Indien uw VOG wordt geweigerd, kunt u bezwaar maken overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

Het COVOG is voornemens om de aanvraag te weigeren. Wat kan ik nu doen?

Wanneer het COVOG voornemens is om de aanvraag te weigeren, zal het COVOG u dit schriftelijk laten weten. U hebt vervolgens de mogelijkheid om binnen 14 dagen tegen deze beslissing een zienswijze in te dienen. In de zienswijze reageert u op het voornemen tot weigering van de afgifte van de verklaring omtrent het gedrag. U geeft aan waarom meent dat het COVOG tot een ander oordeel zou moeten komen. Bedenk wel dat dit juridische argumenten moeten zijn op basis van de beleidsregels die gelden voor de beoordeling van dit soort aanvragen.
Het advies is om de zienswijze niet zelf in te dienen, maar voor de indiening de deskundige rechtsbijstand van een advocaat in te schakelen.

De verklaring omtrent het gedrag is definitief afgewezen. Wat nu?

Wanneer de verklaring omtrent gedrag definitief is afgewezen, rest voor u alleen nog maar de mogelijkheid om bezwaar in te stellen tegen de beslissing van het COVOG. Bezwaar stelt u in door het indienen van een bezwaarschrift waarin u uw bezwaren tegen de afwijzing van de verklaring omtrent het gedrag opgeeft. Bedenk wel dat dit juridische argumenten moeten zijn op basis van de beleidsregels die gelden voor de beoordeling van dit soort aanvragen.
Het advies is om het bezwaar en beroep niet zelf in te dienen, maar voor de indiening de deskundige rechtsbijstand van een advocaat in te schakelen. Wilt u het toch zelf proberen, lees dan eerst deze algemene Informatiebrochure over bezwaar en beroep.

Indien u de verklaring omtrent het gedrag met spoed nodig hebt, en de beslissing op bezwaar niet kunt afwachten, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening is een voorlopige beslissing van de rechtbank.

Kan ik een pro deo advocaat krijgen om mij bij te staan?

Wij werken binnen ons netwerk ook met pro deo advocaten. Wanneer u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, betekent dit dat de kosten van rechtsbijstand worden vergoed door de Staat. U hoeft zelf alleen een eigen bijdrage te betalen. Of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, en hoe hoog de eigen bijdrage is die u moet betalen, kunt u zelf nagaan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Uw advocaat kan u hier ook meer over vertellen.

De aanvraag voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) wordt door de advocaat zelf ingediend. Voor het indienen van een zienswijze krijgt u helaas geen toevoeging.
Wel kunt u een toevoeging krijgen voor de bezwaar- en beroepsprocedure en voor het indienen van een voorlopige voorziening.

Indien u een voorlopige voorziening wilt vragen aan de rechter, hangende de bezwaarschriftprocedure, dan zullen er twee toevoegingen aangevraagd moeten worden bij de Raad voor Rechtsbijstand. Een toevoeging voor de bezwaarprocedure en een toevoeging voor de voorlopige voorziening. U dient er in dat geval rekening mee te houden dat u ook twee keer een eigen bijdrage moet betalen.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden