Strafbare feiten die geregistreerd worden op justitiële documentatie

Geplaatst op: 08 mei 2014

In de artikelen 2 t/m 5 van het ‘Besluit justitiële gegevens’ is expliciet aangegeven welke strafzaken geregistreerd dienen te worden. Kortweg komt het erop neer dat, in alle gevallen waarbij iemand die 12 jaar of ouder is, als verdachte van een misdrijf wordt aangemerkt, er een registratie plaatsvindt in de justitiële documentatie. Dit geldt ook voor een groot aantal overtredingen, maar daarbij is wel sprake van een ‘ondergrens’. Er moet sprake zijn van een vrijheidsstraf, een voorwaardelijke straf of de opgelegde boete/transactie moet tenminste 100 Euro bedragen. Muldergedragingen, die via het bestuursrecht worden afgedaan, zoals de verkeersovertredingen worden niet geregistreerd op de justitiële documentatie. Ernstige verkeersovertredingen zoals > 30 km/u weer wel.

Lees meer >


Omstandigheden waaronder strafbare feiten zijn gepleegd

Geplaatst op: 07 april 2014

In VOG-zaken wordt nauwelijks gekeken naar de omstandigheden waaronder bepaalde feiten zijn gepleegd. Het COVOG mag uitgaan van de justitiële gegevens uit het Justitieel Documentatie Systeem (JDS), en bij de beoordeling van die feiten mag het COVOG ervan uitgaan dat de strafrechter al rekening heeft gehouden met de omstandigheden waaronder de strafbare feiten zijn gepleegd en dat hij daarin geen zelfstandige afweging behoeft te maken. De omstandigheden waaronder de strafbare feiten zijn begaan, zijn alleen relevant als de staatssecretaris niet tot een goede oordeelsvorming kan komen en twijfel bestaat of de VOG kan worden afgegeven (Raad van State, 29 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA1317).

Lees meer >


Screening antecedenten bij COVOG

Geplaatst op: 28 maart 2014

De screening van antecedenten bij het COVOG verloopt via een vaste procedure. Het is belangrijk om deze procedure te kennen, zodat u weet hoe er getoetst wordt, en u bij het indienen ven de zienswijze en/of het maken van bezwaar daarop kunt anticiperen.

Terugkijkperiode

Bij het screenen van antecedenten wordt door het COVOG in beginsel een terugkijkperiode van 4 jaar gehanteerd (m.u.v. zedendelicten). Bij de aanvraag van de taxipas geldt een terugkijktermijn van 5 jaar. Bij veroordelingen tot een gevangenisstraf geldt een terugkijktermijn van 8 jaren. Als er geen relevante antecedenten zijn maakt de computer van het COVOG automatisch een verklaring omtrent het gedrag aan. Als er wel antecedenten zijn, zal de aanvraag voor de VOG worden doorgestuurd naar een medewerker die de eerste beoordeling doet op basis van screeningsprofielen.

Beoordeling op basis van screeningsprofielen

Screeningsprofielen zijn vaste profielen die gemaakt zijn voor de beoordeling van aanvragen voor bepaalde functies. Voor ieder screeningsprofiel geldt een vaste lijst met antecedenten die een risico vormen voor de betreffende functie(s). Aan de hand van deze screeningsprofielen om de antecedenten relevant zijn voor die functie, in die zin dat het een risico kan vormen. Als dat het geval is, zal de aanvraag nader worden bekeken.

Beoordeling rode draad

Als er binnen de terugkijkperiode relevante antecedenten worden aangetroffen die een risico kunnen vormen voor de betreffende functie, dan wordt de aanvraag voor de VOG verder beoordeeld door een beoordelaar bij het COVOG die het het kader van de “tweede” beoordeling alle antecedenten op de justitiële documentatie in ogenschouw neemt, teneinde de “rode draad” vast te stellen. Daarbij wordt nauwgezet gekeken of en in hoeverre de gegevens over een persoon die beoordeeld wordt, in het licht van de werkzaamheden waarvoor de screening is, aanleiding is om te spreken van een onacceptabel risico voor de samenleving. Hierbij tellen dus niet alleen de antecendenten die oplichten in de terugkijkperiode, maar alle antecedenten tot vele jaren terug. Bij het beoordelen van de antecedenten wordt altijd gekeken naar de relevantie van een antecedent met het oog op de werkzaamheden in de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd (feit-functierelatie), het tijdsverloop, de leeftijd van de betrokkene, de recidive en de hoogte van de straf.

Ten behoeve van de afweging kan het COVOG informatie inwinnen bij het Openbaar Ministerie, bij de Reclassering, en uit het politiedossier.

Wanneer de beoordelaar meent dat er toch een VOG moet worden afgegeven, wordt dat besluit eerst onderworpen aan een collegiale toets door een senior medewerker bij het COVOG. Indien de beoordelaar meent dat de VOG geweigerd moet worden, stuurt hij de aanvrager een voornemen tot weigering (VTW).

Zienswijze

Tegen het voornemen tot de weigering kan een zienswijze worden ingediend. Dit is het weerwoord van de betrokkene. In de zienswijze kan onder andere een toelichting op de gewraakte antecedente worden gegeven. De zienswijze moet binnen 14 dagen door de aanvrager worden ingediend bij het COVOG.

 

 


Wanneer telt een veroordeling door de kinderrechter mee voor een VOG?

Geplaatst op: 13 maart 2014

Ook veroordelingen door de kinderrechter worden geregistreerd op de justitiële documentatie en tellen mee voor de beoordeling van een aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag. Vroeger was het nog zo dat alleen strafbare feiten waarvoor een werkstraffen van meer dan 40 uren was opgelegd, werden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag, maar tegenwoordig geldt het voor alle veroordelingen. Uitzondering hierop is alleen de afdoening via HALT, en een schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel (art. 9a Sr.)


Ook bij verdenkingen mag een VOG geweigerd worden

Geplaatst op: 03 maart 2014

Dat veroordelingen niet onherroepelijk hoeven te zijn om een VOG te weigeren, wisten we al. Maar dat een VOG ook kan worden geweigerd wanneer de aanvrager alleen maar als verdachte is aangemerkt, zonder dat duidelijk is of hij later wel kan worden veroordeeld, is nieuw. De Raad van State heeft in een uitspraak van 29 januari 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:205) dit zo bepaald. In die zaak ging het om een verdenking van het dealen van harddrugs. Belangrijk is dat de rechter-commissaris de vordering tot inbewaringstelling had afgewezen wegens onvoldoende ernstige bezwaren. De officier van justitie had de strafzaak echter nog niet geseponeerd. De aanvrager was dus nog steeds verdachte. Hij wilde aan de slag als pakketbezorger bij TNT Post, maar voor die functie werd hem de VOG geweigerd.

Lees meer >


Alle formulieren, brochures, en beleidsregels VOG

Geplaatst op: 28 november 2013

Wanneer is een verklaring omtrent het gedrag noodzakelijk?

Geplaatst op: 25 november 2013

Indien u vreest dat u misschien niet in aanmerking komt voor een verklaring omtrent het gedrag, is het van belang om te weten wanneer zo’n verklaring nu noodzakelijk is. In de beleidsregels VOG is dit nader uitgewerkt. De redenen voor het (laten) aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag zijn verschillend voor natuurlijke personen en rechtspersonen.

Lees meer >


Naar welke gegevens wordt onderzoek gedaan?

Geplaatst op: 25 november 2013

Om te controleren of een persoon of een onderneming in aanraking is geweest met justitie, maakt het COVOG gebruik van verschillende registers en informatie afkomstig van organisaties. In dit artikel bespreken we de belangrijkste registers waarin het COVOG kijkt voor de beoordeling van de aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag.

Lees meer >


Continue screening kinderopvang en peuterspeelzalen

Geplaatst op: 25 november 2013

Ten aanzien van personen werkzaam in de kinderopvang of in peuterspeelzalen wordt een continue screening uitgevoerd. Wat dit inhoudt en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn, zetten wij in dit artikel uiteen.

Lees meer >


Continue screening voor taxichauffeurs, kinderopvang en peuterspeelzalen

Geplaatst op: 25 november 2013

Ten aanzien van taxikaarthouders en van personen werkzaam in de kinderopvang of in peuterspeelzalen kan het COVOG een continue screening uitvoeren

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden