Continue screening kinderopvang en peuterspeelzalen

Ten aanzien van personen werkzaam in de kinderopvang of in peuterspeelzalen wordt een continue screening uitgevoerd. Wat dit inhoudt en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn, zetten wij in dit artikel uiteen.

Wie?

De volgende personen vallen onder de continue screening:

  • De houder van een kindercentrum en  personen werkzaam bij een kindercentrum
  • De houder van een gastouderbureau
  • De gastouder en andere personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde woonadres als de houder van de voorziening voor gastouderopvang hun hoofdverblijf hebben.
  • De houder van een peuterspeelzaal en de personen die daar werkzaam zijn.

Signaal bij continue screening

Als u wegens een verdenking van overtreding of een misdrijf met de politie in aanraking bent gekomen en de officier van justitie neemt de beslissing om u te vervolgen, u een schikkingsvoorstel te doen (transactie), of juist om daarvan af te zien (sepot), dan wordt dat doorgegeven aan de Justitiële informatiedienst, die deze beslissing noteert in uw justitiële documentatie. Ook andere wijzigingen in uw justitiële situatie, zoals bijvoorbeeld de afloop van een strafzaak, worden in uw justitiële documentatie verwerkt.

Als u werkzaam bent in de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, of gastouderopvang, of u bent inwonend bij een gastouder, dan valt u onder de continue screening. Dit betekent dat elke wijziging in uw justitiële documentatie wordt doorgegeven aan Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis zal beoordelen of het nodig is om u opnieuw te screenen. Als dat het geval is zal Justis een signaal geven aan de toezichthouder voor de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang (de GGD). Hierbij wordt geen mededeling gedaan over het strafbare feit. Via uw werkgever zal aan u worden verzocht om opnieuw een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Bij de beoordeling van die aanvraag zal uw gehele justitiële documentatie worden betrokken en dus niet alleen de laatste wijziging. Bij de continue screening van personen die werkzaam zijn in de kinderopvang zal vooral worden gelet op zeden- en geweldsmisdrijven, maar ook op diefstallen, indien in het aantal of de ernst ervan een belemmering wordt gezien voor een verantwoorde uitoefening van uw werk met kinderen. Het is niet vereist dat u bent veroordeeld door de rechter. Ook als u alleen maar wordt verdacht van een strafbaar feit, kan dit in de weg staan van de afgifte van een nieuwe verklaring omtrent het gedrag.

Het signaal in de continue screening is dus niets anders dan de mededeling aan de GGD, dat het nodig wordt gevonden dat u een nieuwe verklaring omtrent het gedrag aanvraagt. De echte screening vindt pas plaats nadat u zelf een aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag heeft ingediend. U bepaalt dus zelf of u opnieuw zult worden gescreend, of niet.

Is een signaal wel voldoende om iemand te ontslaan? Alleen het signaal dat het nodig is dat u opnieuw een verklaring omtrent het gedrag aanvraagt is op zichzelf onvoldoende om u te ontslaan. Pas als aan u niet opnieuw verklaring omtrent het gedrag wordt verstrekt, zal sprake zijn van een grond om u te ontslaan en daarvoor een procedure te starten. Het bezit van een verklaring omtrent het gedrag is voor werken in de kinderopvang namelijk wettelijk verplicht. De ontslagprocedure kent eigen regels die de werknemer beschermen. Die procedure staat los van de VOG-procedure.

Hoe te handelen na een signaal?

Als er over u een signaal is afgegeven, dan zal uw werkgever u vragen om een nieuwe verklaring omtrent het gedrag over te leggen. Uw werkgever is daartoe verplicht. U kunt zelf besluiten of u een nieuwe verklaring omtrent het gedrag aanvraagt, of niet. Indien u besluit om dat niet te doen, dan zal dat gevolgen kunnen hebben voor het behoud van uw baan. Indien u besluit om wel een aanvraag voor een nieuwe verklaring omtrent het gedrag in te dienen, dan kan dat via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Of u gedurende de VOG-procedure mag doorwerken of niet, zal worden besloten door uw werkgever.

Screening

De definitieve screening vindt pas plaats nadat er een nieuwe aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag is ingediend. Bij de beoordeling van die aanvraag wordt niet alleen gekeken naar de strafbare feiten in de justitiële documentatie, maar ook naar de omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld uw persoonlijke situatie. Op die wijze wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen enerzijds de belangen die samenhangen met veiligheid in de kinderopvang en anderzijds uw belang bij de mogelijkheid om in uw functie aan het werk te blijven. Hierbij zijn ook de aard, de ernst en het aantal van de aangetroffen strafbare feiten van betekenis. Die afweging zal ertoe kunnen leiden dat er, ondanks dat er een strafbaar feit in uw justitiële documentatie is  vermeld, toch wordt overgegaan tot verstrekking van de verklaring omtrent het gedrag.

Factsheet regels VOG in de kinderopvang en peuterspeelzalen

< Terug naar Verklaring omtrent het gedrag
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden