Beoordelingskader

Beoordelingskader Verklaring omtrent het gedrag

De verklaring omtrent het gedrag wordt in beginsel afgegeven wanneer de aanvrager binnen de van toepassing zijnde terugkijktermijn niet voorkomt in de justitiële documentatie, dan wel binnen de terugkijktermijn in de justitiële documentatie een justitieel gegeven wordt vermeld dat, geoordeeld naar de omstandigheden van het geval, onvoldoende zwaarwegend is om op grond daarvan de VOG niet te verstrekken.

Objectieve criterium: terugkijktermijn

Hierbij wordt de aanvraag allereerst beoordeeld aan de hand van het objectieve criterium. Bij dit criterium wordt gekeken naar de geregistreerde feiten op de justitiële documentatie van de aanvrager binnen de terugkijktermijn. In beginsel wordt er gekeken naar de afgelopen 4 jaren, maar in sommige gevallen wordt over een langere periode teruggekeken.
Beoordeeld wordt of de feiten op de justitiële documentatie, uitgaande van de fictie dat die feiten zich in de toekomst zullen herhalen, een risico vormen voor de samenleving en een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de taak of werkzaamheden. Hierbij wordt gekeken naar algemene screeningsprofielen waarbij per risicogebied de risico’s worden weergegeven, alsook naar specifieke screeningsprofielen per functie.

Overige justitiële gegevens

Indien in de voor de aanvraag van toepassing zijnde terugkijktermijn relevante justitiële gegevens zijn aangetroffen, kijkt het COVOG bij de beoordeling van de aanvraag ook naar alle overige voor de aanvraag relevante justitiële gegevens die buiten de terugkijktermijn liggen in de beoordeling van de aanvraag.

Subjectief criterium

Wanneer de justitiële gegevens in de terugkijktermijn of daarbuiten aanleiding geven om op grond van het objectieve criterium de aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag te weigeren, dan is het COVOG verplicht om vervolgens nog een belangenafweging toe te passen. Gekeken wordt of uw belangen bij het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag zwaarder wegen dan het belang van de samenleving bij bescherming tegen het door middel van het objectieve criterium vastgestelde risico voor de samenleving. Van belang is hierbij o.a. de afdoening van de strafzaak, het tijdsverloop, de hoeveelheid antecedenten, u ten tijde van het plegen van een strafbaar feit minderjarig was.

Rodedraadcriterium

Maar ook zelfs in geval dat aan u op grond van het objectieve en subjectieve criterium een verklaring omtrent het gedrag zou moeten worden gegeven, kan het COVOG dit nog soms weigeren of grond van het rodedraadcriterium en de bijzondere weigeringsgrond. In het eerste geval kan de verklaring omtrent het gedrag worden geweigerd indien de feiten buiten de terugkijktermijn een negatieve indruk geven van de integriteit van de aanvrager. In het tweede geval gaat het eveneens om feiten buiten de terugkijktermijn die gelet op de aard en de ernst zodanig zijn dat, gelet op het doel van de aanvraag en het risico voor de samenleving de belemmering voor de behoorlijke uitoefening van de beoogde taak of bezigheden te groot wordt geacht.

> Uitgebreide informatie beoordelingskader VOG

Beoordelingskader VOG per feit

Voor sommige feiten geldt een apart beoordelingskader:

Beoordelingskader VOG bij zedendelict

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden