Bezwaar/beroep VOG

Wanneer het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) een aangevraagde verklaring omtrent het gedrag weigert af te geven, zal het COVOG dit schriftelijk aan u, als aanvrager, mededelen. Deze schriftelijke mededeling wordt beschouwd als een besluit in de zin van art. 1:3 Awb. Tegen een dergelijk besluit kan de aanvrager binnen 6 weken bezwaar instellen bij het COVOG zelf.

Bezwaar

Het bezwaarschrift tegen de afwijzing van de aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag dient te worden ingediend bij het COVOG. De adresgegevens staan op de beslissing vermeld. In het bezwaarschrift moeten de redenen worden vermeld waarom u meent dat op grond van de geldende wet- en regelgeving en uw persoonlijke situatie toch een verklaring omtrent het gedrag zou moeten worden afgegeven. Het is altijd belangrijk dat u een kopie van het besluit van het COVOG meestuurt.

Voorlopige voorziening

In spoedeisende zaken kan gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek worden ingediend bij de rechtbank om een voorlopige voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening is een voorlopige beslissing van een rechter over de zaak. Het voordeel van een voorlopige voorziening is dat u niet eerst de volledige bezwaarprocedure hoeft te doorlopen, voordat de zaak aan de rechter kan worden opgelegd. Er geldt echter een strenge toets om een voorlopige voorziening aan te kunnen vragen. Er moet echt een spoedeisend belang zijn. Bovendien moet de uitkomst van de zaak duidelijk zijn.

Beroepsschrift

Wanneer het COVOG ook het bezwaar tegen de weigering om een verklaring omtrent het gedrag af te geven, afwijst, heeft u nog de mogelijkheid om tegen deze beslissing beroep in te stellen bij de rechtbank. Het beroep is, naast de voorlopige voorziening, de eerste mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan een rechter.

Het beroepsschrift dient te worden ingediend bij de rechtbank in uw arrondissement. De adresgegevens staan op de beslissing op bezwaar vermeld. In het beroepsschrift dient u (opnieuw) de redenen worden vermeld waarom u meent dat de beslissing op bezwaar onjuist is, en waarom u vindt dat op grond van de geldende wet- en regelgeving en uw persoonlijke situatie toch een verklaring omtrent het gedrag zou moeten worden afgegeven. Het is altijd belangrijk dat u een kopie van de beslissing op bezwaar meestuurt.

Advocaat nodig?

Uiteraard kunt u ervoor kiezen om zelf een  bezwaarschrift op te stellen en in te dienen, maar wij adviseren u dit door een gespecialiseerd advocaat te laten doen. De procedure rondom de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag is erg ingewikkeld. Het beoordelingskader is streng, en moeilijk te doorgronden. Wanneer het COVOG al heeft besloten om de verklaring omtrent het gedrag te weigeren,  moet u van goeden huize komen, om hiertegen nog iets te doen. Daarom is het belangrijk dat u zich voor het indienen van een bezwaarschrift laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, die de wegen kent binnen de VOG-procedure en die weet welke verweren u kunt voeren om de kans op het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag te vergroten.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden