Zienswijze VOG indienen

Zienswijze indienen bij weigering VOG

De aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag wordt ingediend bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Dit is onderdeel van Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het COVOG zal de aanvraag is behandeling nemen, en op basis van de gegevens uit de justitiële documentatie (strafblad), de gegevens uit het politieregister, en eventueel informatie van het Openbaar Ministerie en de Reclassering een beslissing nemen.

Zienswijze

Wanneer het COVOG  voornemens is om geen verklaring omtrent het gedrag af te geven, maakt zij dit schriftelijk kenbaar door u op de hoogte stellen van dit voornemen. In de brief staan de redenen van de voorgenomen afwijzing.  U kunt  hierop reageren door schriftelijk een zienswijze in te dienen.
Een zienswijze is een schriftelijke reactie op het voorgenomen besluit tot afwijzing van de verklaring omtrent het gedrag. In de zienswijze geeft u de redenen op waarom u het niet eens bent met dit voornemen en waarom u meent dat er wel een verklaring omtrent het gedrag zou moeten worden afgegeven.

Gespecialiseerde rechtsbijstand

Uiteraard kunt u ervoor kiezen om zelf een zienswijze in te dienen, maar wij adviseren u dit door een gespecialiseerd advocaat te laten doen. De procedure rondom de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag is erg ingewikkeld. Het beoordelingskader is streng, en moeilijk te doorgronden. Wanneer het COVOG al voornemens is om de verklaring omtrent het gedrag te weigeren, moet u van goeden huize komen, om hiertegen nog iets te doen. Daarom is het belangrijk dat u zich voor het indienen van een zienswijze laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, die de wegen kent binnen de VOG-procedure en die weet welke verweren u kunt voeren om de kans op het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag te vergroten.

Geen pro deo advocaat

Helaas kunt u voor het indienen van een zienswijze tegen de voorgenomen weigering van de VOG geen pro deo advocaat krijgen. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt dat voor deze fase van de procedure geen toevoeging kan worden afgegeven. En dat is heel opmerkelijk, nu de fase van het indienen van een zienswijze juist heel erg belangrijk om zo snel mogelijk de verklaring omtrent het gedrag te kunnen krijgen. Wij raden het u echter niet aan om dan maar zelf een zienswijze in te dienen. De kans dat u verkeerde of onvolledige verweren voert is erg groot, nu de wet- en regelgeving rondom de VOG erg ingewikkeld is. Er bestaat dan een zeker risico dat eenmaal onjuiste standpunten inneemt, die later niet meer gewijzigd kunnen worden. Bovendien duurt het vaak langer voordat u de VOG krijgt, wanneer u het zelf eerst probeert.

Ook voor het indienen van een zienswijze kunt u daarom beter vertrouwen op de deskundige rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, verwijzen wij u direct door naar een gespecialiseerde advocaat. U maakt dat gebruik van het speciale voordeeltarief van € 135,00 excl. BTW per uur.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden