Bezwaarschrift na weigering verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Enkele weken na het voornemen tot weigering van de verklaring omtrent het gedrag zal het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) een definitief besluit nemen. Wanneer u een zienswijze hebt ingediend, zal het COVOG de door u aangevoerde gronden in de beslissing meenemen. Het kan zijn dat het COVOG, ondanks de door u ingediende zienswijze, besluit om de verklaring omtrent het gedrag te weigeren. De aanvraag wordt dan afgewezen. U hoeft u niet neer te leggen bij deze beslissing. U kunt binnen zes weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift indienen tegen de afwijzing van de verklaring omtrent het gedrag.

Bezwaarschrift

Het bezwaarschrift tegen de afwijzing van de aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag dient te worden ingediend bij het COVOG. De adresgegevens staan op de beslissing vermeld. In het bezwaarschrift moeten de redenen worden vermeld waarom u meent dat op grond van de geldende wet- en regelgeving en uw persoonlijke situatie toch een verklaring omtrent het gedrag zou moeten worden afgegeven. Het is altijd belangrijk dat u een kopie van het besluit van het COVOG meestuurt.

Voorlopige voorziening

In spoedeisende zaken kan gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek worden ingediend bij de rechtbank om een voorlopige voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening is een voorlopige beslissing van een rechter over de zaak. Het voordeel van een voorlopige voorziening is dat u niet eerst de volledige bezwaarprocedure hoeft te doorlopen, voordat de zaak aan de rechter kan worden opgelegd. Er geldt echter een strenge toets om een voorlopige voorziening aan te kunnen vragen. Er moet echt een spoedeisend belang zijn. Bovendien moet de uitkomst van de zaak duidelijk zijn.

> Meer informatie over de voorlopige voorzieningsprocedure

Advocaat nodig?

Uiteraard kunt u ervoor kiezen om zelf een  bezwaarschrift op te stellen en in te dienen, maar wij adviseren u dit door een gespecialiseerd advocaat te laten doen. De procedure rondom de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag is erg ingewikkeld. Het beoordelingskader is streng, en moeilijk te doorgronden. Wanneer het COVOG al heeft besloten om de verklaring omtrent het gedrag te weigeren,  moet u van goeden huize komen, om hiertegen nog iets te doen. Daarom is het belangrijk dat u zich voor het indienen van een bezwaarschrift laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, die de wegen kent binnen de VOG-procedure en die weet welke verweren u kunt voeren om de kans op het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag te vergroten.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden