Strafblad minderjarige / jeugdige

Strafblad minderjarige / jeugdige

Als een persoon jonger is dan 18 jaar op het moment dat hij/zij een overtreding/misdrijf begaat, dan is het jeugdstrafrecht van toepassing. Het jeugdstrafrecht is milder dan het volwassenenstrafrecht. Soms kan een rechter bepalen dat iemand toch onder het (volwassenen)strafrecht valt als diegene 16 of 17 jaar is. De betrokkene moet dan wel iets gedaan hebben dat als een ernstig strafbaar feit kan worden aangemerkt. Omgekeerd kan het ook: vanwege de pleegdatum kan betrokkene als 18-, 19- of 20-jarige onder het jeugdstrafrecht vallen.

De leeftijd van de geregistreerde of het feit dat er jeugdstrafrecht is toegepast, speelt bij de informatieverstrekking, in afwijking tot voorheen, een veel kleinere rol. Alleen bij verstrekking van 'Bepaalde gegevens', zoals bedoeld in de artikelen 11 t/m 13 van het Besluit justitiële gegevens worden op grond daarvan nog beperkingen toegepast. Daarbij zijn dan ook de termijnen gedurende welke justitiële gegevens worden verstrekt korter.

Voorwaarden verstrekking gegevens

Als de rechter namelijk het jeugdstrafrecht heeft toegepast dan worden deze gegevens in dat kader alleen verstrekt als:

1. de veroordeelde op het moment van het begaan van het strafbare feit
    tenminste 16 jaar was;
2. de jeugdige is veroordeeld wegens een misdrijf en daarbij onderstaande
    straffen geheel of deels onvoorwaardelijk zijn opgelegd:
    • jeugddetentie;
    • geldboete van meer dan honderd euro;
    • een alternatieve sanctie met een duur van meer dan veertig uren of
    • plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.

De betreffende justitiële gegevens worden, indien bij de veroordeling jeugddetentie of plaatsing in een inrichting voor jeugdigen is opgelegd, daarbij na verloop van een termijn van vier jaren niet meer verstrekt. In de andere gevallen is de termijn twee jaren. Nogmaals: dit betreft alleen de verzoeken om 'bepaalde gegevens'. In de resterende gevallen gelden de normale termijnen.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden