Aanvraag verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen (VOG-NP)

De verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen kan via het gemeenteloket worden aangevraagd. Hoe dat werkt, en welke voorschriften hiervoor gelden, leggen wij in dit artikel uit.

Aanvraagformulier

Voor het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag moet gebruik worden gemaakt van het daartoe bestemde aanvraagformulier VOG-NP. Voor rechtspersonen geldt een ander aanvraagformulier.

> Meer informatie aanvraag verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen (VOG-RP)

Persoonlijk afgeven aan gemeenteloket

De aanvraag voor de verklaring voor de verklaring omtrent het gedrag moet persoonlijk, of door een schriftelijk gemachtigde, worden ingediend bij de gemeente waar de aanvrager in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) is ingeschreven. Bij het afgeven van de aanvraag dient u zich te legitimeren.

U kunt via de gemeente alleen een verklaring omtrent het gedrag aanvragen voor natuurlijke personen. Wanneer u een verklaring omtrent het gedrag nodig hebt voor (het starten van) een rechtspersoon, dan dient u het aanvraag rechtstreeks bij het COVOG in te dienen.

Indien de aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend, dient bij de aanvraag een duidelijk leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager te zijn gevoegd.

Volledig ingevuld en ondertekend

Het aanvraagformulier dient volledig en correct te zijn ingevuld en dient te zijn ondertekend door de aanvrager én de organisatie of instelling die de verklaring omtrent het gedrag verlangt. De gemeenteambtenaar controleert de identiteit van de aanvrager en beoordeelt of het aanvraagformulier volledig is ingevuld. Na ontvangst van de leges draagt de gemeente zorg voor een onmiddellijke (elektronische) doorzending aan het COVOG.

Het is niet altijd mogelijk om een volledig door de werkgever ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de VOG aanvraagt ten behoeve van:

  • een emigratie;
  • de beëdiging als advocaat;
  • het verkrijgen van een visum of werkvergunning.

U kunt het aanvraagformulier dan indienen zonder de handtekening van een vertegenwoordiger van de belanghebbende. In de meeste gevallen is dit de werkgever.

Geen GBA-adres

Indien u niet bent ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie moet de aanvraag voor de verklaring omtrent het gedrag rechtstreeks worden ingediend bij het COVOG.  In al deze gevallen dient de aanvrager en/of diens gemachtigde zich te legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs.

Kosten

Voor de aanvraag van de verklaring omtrent het gedrag moet u kosten (leges) betalen. De leges bedragen iets meer dan € 30,00. De leges betaalt u direct bij de aanvraag bij het gemeenteloket. U kunt een aanvraag ook elektronisch indienen bij het COVOG. Dat is ongeveer € 5,00 goedkoper.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden