Aanvraag verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen (VOG-RP)

De procedure voor de aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen (VOG-NP) verschilt van die van de aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen (VOG-RP). In dit artikel zullen wij de verschillen bespreken en u uitleggen hoe u een verklaring omtrent het gedrag kunt aanvragen voor rechtspersonen.

Verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen

Met een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen kunnen bedrijven of stichtingen hun integriteit tonen aan partners, bedrijven en overheden. De verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het afsluiten van een contract of om lid te worden van een brancheorganisatie.

De verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen kan worden aangevraagd door de volgende rechtspersonen:

· Naamloze Vennootschap (NV);
· Besloten Vennootschap (BV);
· stichting;
· vereniging;
· vennootschap onder firma (vof);
· maatschap.

Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp’er), dan moet u geen verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen (VOG-RP) aanvragen, maar een verklaring voor het gedrag voor natuurlijke personen (VOG-NP).

Voorwaarden

De aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) moet worden gedaan door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder. Deze vertegenwoordiger moet hiertoe bevoegd zijn op grond van statuten of een verleende machtiging.

Het aanvraagformulier is hieronder te downloaden. Op het formulier vult de vertegenwoordiger van de rechtspersoon de algemene gegevens, het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel, de rechtsvorm van de onderneming en het doel van de aanvraag in. Daarnaast vult de vertegenwoordiger de gegevens in van de natuurlijke personen die een sleutelpositie hebben binnen de onderneming. Dit zijn de bestuurders, maten, vennoten of beheerders. Als uit onderzoek blijkt dat een natuurlijk persoon in aanraking is geweest met justitie kan dit van invloed zijn op de beslissing om een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen af te geven

Aanvraagformulieren

Voor het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen moet gebruik worden gemaakt van de drie daarvoor bestemde formulieren VOG-RP. Het betreft de formulieren voor:

  • – de te onderzoeken rechtsperso(o)nen;
  • – de te onderzoeken natuurlijke perso(o)n(en) en
  • – de indiener van de aanvraag.

Het aanvraagformulier dient te zijn ondertekend door de vertegenwoordiger van de rechtspersoon en dient vergezeld te zijn van alle voor de aanvraag vereiste bijlagen.

Indienen aanvraagformulier

De vertegenwoordiger stuurt het aanvraagformulier en de bijlagen naar:

Justis
T.a.v. Afdeling COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag

De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en de volgende documenten zijn bijgevoegd:

  • Een recent (niet ouder dan 14 dagen) en origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Wanneer de onderneming niet is ingeschreven, stuurt de vertegenwoordiger een kopie van de statuten mee.
  • Een omschrijving van het doel van de aanvraag. Dit is een beschrijving van de werkzaamheden in verband waarmee de VOG RP wordt aangevraagd en de branche waarbinnen deze worden verricht.
  • Van alle personen die op het formulier zijn ingevuld: een goed leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs. Een goed leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger.
  • Een kopie van de statuten of verleende machtiging waaruit blijkt dat de vertegenwoordiger is gemachtigd om de aanvraag te doen.

Dienstenrichtlijn

Indien een aanvraag voor een VOG onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn (2006/123/EG) valt, kan de VOG ook aangevraagd worden via het Dienstenloket, dat in Nederland is ondergebracht bij Antwoord voor Bedrijven (www.antwoordvoorbedrijven.nl). De indiening van de aanvraag geschiedt door elektronische toezending van het ingevulde aanvraagformulier aan de gemeente waar de aanvrager in de GBA staat ingeschreven. Een dergelijke aanvraag dient te zijn ondertekend met een gekwalificeerde elektronische handtekening. De gemeente controleert of het aanvraagformulier volledig is ingevuld en verifieert aan de hand van de gekwalificeerde elektronische handtekening de identiteit van de aanvrager. De gemeente bevestigt de ontvangst via het Dienstenloket en vraagt om betaling van de leges. Nadat de aanvrager de leges heeft voldaan, draagt de gemeente zorg voor een elektronische doorzending aan het COVOG.

Kosten

Voor de aanvraag van de verklaring omtrent het gedrag  voor rechtspersonen moet u kosten (leges) betalen. De leges bedragen ongeveer € 150,00. Als u de aanvraag doet, moet u dit bedrag overmaken.

Betaling van de leges geschiedt door middel van rechtstreekse betaling aan het COVOG. rekeningnummer 19.23.27.984, ten name van het Ministerie van Justitie / Dienst Justis / COVOG te Den Haag. Vergeet niet de naam van de aanvrager te vermelden!

Voor een overboeking uit het buitenland hebt u voor de betaling de volgende gegevens nodig:

IBAN-code: nl80 rabo 0192327984,
BIC-code (swiftcode) RABONL2U,
Rabobank International te Utrecht.

De betalingsgegevens vindt u tevens op het aanvraagformulier. Controleer deze altijd zorgvuldig.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden